ฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และระบบสำหรับงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ยาวนานกับการให้บริการแก่โครงการคุณภาพต่างๆ   โดยมีผลงานในอดีตที่ผ่านมา อาทิ  อาคารประกอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้แก่ อาคาร Custom Free Zone, อาคารสถานีดับเพลิง, อาคารที่จอดรถ, อาคารสนามบินเชียงใหม่, รวมถึงโรงไฟฟ้าต่างๆ อาทิโรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าแก่งคอย

         ทางฝ่ายฯ มีความพร้อมและมีประสบการณ์พร้อมที่จะให้บริการแก่โครงการก่อสร้างต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ทางด้านงานระบบ

view