ตำแหน่งงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

       ในปัจจุบัน หลังจากที่ได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมออกมามาก เช่น ธุรกิจผลิตพลังงานสะอาด ธุรกิจวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ ก็ได้มีการจัด Segment ของธุรกิจดังกล่าวให้ออกมาเป็น Green Business หรือ Green Industries และ ในที่สุดก็มีการจัด “ตำแหน่งงาน” ที่อยู่ในธุรกิจเหล่านี้ให้กลายเป็น “Green Jobs” หรือ ตำแหน่งงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง...

       Green Jobs เป็นที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานที่มีคุณค่าในการทำเพื่อโลกและสังคม เป็นความ “เท่ห์” ที่ถูกพัฒนาคู่มากับปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้รับการอบรมมาตั้งแต่เกิด เมื่อได้มีโอกาสที่จะหางานทำ หากเป็นงานที่มีองค์ประกอบของความเป็น “Green Jobs” อยู่ ก็จะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างมาก โดยที่อาจจะไม่ได้มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมากเท่ากับบริษัทอื่น

       นิตยสาร Fast Company ที่เป็นนิตยสารเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านธุรกิจ ที่มียอดหมุนเวียนอยู่ประมาณ 740,000 ฉบับ ได้เคยจัดพิมพ์บทความเกี่ยวกับ Green Jobs 10 อันดับแรกในยุคหน้า ตัวอย่างได้แก่ ผู้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Installers), หรือผู้ก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Building) ที่เป็นไปในแนวทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับสถาปนิกและวิศวกร หรือในทางธุรกิจ เช่น ผู้วางระบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainability System Developer) ที่จะเป็นในเชิงเศรษฐกิจและการเงิน เป็นต้น

       ปรากฎการณ์ Green Jobs เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในวงกว้างแล้ว ทั้งยุโรป และ สหรัฐอเมริกา แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ หากจะมีการตีความ อาจจะตีความได้ว่า บริษัทใดก็ตามที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อสังคมจริงๆ ก็จะดึงดูดคนทำงานเข้าไปในองค์กรนั้นได้ไม่ยากนัก ในอีกแง่คือ หากมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์เท่ากัน องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในเรื่องการทำความดี ก็จะได้คนทำงานที่ดีไป

       แนวคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่อง Green นอกจากจะเป็นการสร้างภาพที่ดีกับองค์กร สร้างมูลค่าให้กับ Product แล้ว สิ่งต่อมาที่สามารถสรุปได้สำหรับเรื่องนี้คือ Green มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการดึงดูด และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพอีกด้วย

       ดังนั้นหากบริษัทใดที่ยังไม่ได้สนใจในเรื่องดังกล่าวนี้ ก็จะมีผลกระทบที่เข้าถึง Core Business ทีละน้อย จนในที่สุดก็อาจกลายเป็นบริษัทที่คนอาจจะร่วมงานด้วยเพียงเพราะความมั่นคงทางการเงิน แต่อาจจะไม่ได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานด้วย ในเชิงของจิตวิญญาณ

Tags : ตำแหน่งงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

view